Inne dokumenty: ChPL, Farmakologia, Medycyna, Dokumenty, dokmax.Nie stwierdzono interakcji z pokarmem o znaczeniu klinicznym.. (Łódzkie) rozpoczęły się 13 marca bezpłatne badania krwi wykrywające choroby nerek. Do godz. 17.00 ma być przebadanych ponad 500 osób....Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwzakrzepowe, kod ATC: B01AX06.

Zmiana leczenia z produktu na pozajelitowe leki przeciwzakrzepowe.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 10 mg tabletki powlekane 2.Jednoczesne stosowanie rywaroksabanu z silnymi induktorami CYP3A4 (np. ryfampicyna, fenytoina.

Po jednoczesnym podaniu rywaroksabanu oraz 500 mg ASA nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych ani farmakodynamicznych.